KODEKS DRUŠTVA JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj se Kodeks primjenjuje na sve zaposlenike Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb kao i tvrtke kćeri u Sarajevu. Također odredbe kodeksa moraju poštivati i svi poslovni partneri Društva.

ŠTO JE KODEKS?

Kodeks je obvezujući pravilnik koji regulira osnovna pravila u svakodnevnom poslovanju.
Nikakva mogućnost za zaradu ne može biti važnija od zakonskih propisa akata Društva i ovog Kodeksa.

ZAKONSKA PODLOGA

Društvo poštuje i u potpunosti primjenjuje zakone i ostale prave propise RH kao i propise država na čijem se području nalaze tvrtke kćeri.
U izvršavanju svakodnevnih zadataka poštuje i primjenjuje najviše poslovne standarde kao i implementirane sustave za poboljšanje kvalitete proizvoda, organizacije i uvjeta rada.
Kad su zakonski akti i pravni propisi u koliziji sa ovim kodeksom uvijek se primjenjuje strože pravilo.

ODGOVORNOST

Glavna i završna odgovornost za primjenu ovog Kodeksa leži na Upravi i direktorima sektora. Operativna odgovornost leži na svakom voditelju u svakoj poslovnoj i organizacijskoj jedinici Društva.
Članovi Uprave i direktori pojedinih sektora trebaju primjenom kodeksa poslužiti kao primjer.

PRIMJENA

Ovaj Kodeks je u primjeni zajedno sa Politikama Društva i osnovnim aktima Društva.
Prilikom primjene Kodeksa mora se spriječiti bilo kakvo narušavanje ugleda Društva.

OBVEZA PRIJAVLJIVANJA PREKRŠAJA

Ako Zaposlenici saznaju da je došlo do kršenja Kodeksa isti moraju odmah prijaviti Sektoru pravnih i kadrovskih poslova. Sa svim prijavama postupat će se povjerljivo i ni u kom slučaju karijera onoga koji je prijavio neće biti ugrožena zbog prijave koja je podnesena u poštenoj namjeri. Kršenje se može prijaviti bilo kojim putem i oblikom komunikacije dostupnim onome koji prijavljuje.

SANKCIJE

Kodeks je sastavni dio općih uvjeta za zapošljavanje novih zaposlenika. Kodeks povlači posljedice prema Zakon o radu i može se sankcionirati disciplinskim mjerama predviđenim istim zakonom a isto tako može biti razlogom raskida radnog odnosa.

RADNO MJESTO I KOLEGE

Kodeks nalaže da se mišljenje ostalih kolega uvažava u svakodnevnom obavljanju dnevnih radnih zadataka.
Kodeks zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obaveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća između zaposlenika Društva kao i kod zapošljavanja novih radnika.

Kodeks zabranjuje svaki oblik spolnog uznemiravanja, a to je verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe koja traži zaposlenje i zaposlenog, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

SUKOB INTERESA

Svi zaposlenici moraju osigurati da njihovi osobni interesi ne dolaze u sukob sa njihovim dužnostima prema Društvu .Takvi sukobi moraju se prijaviti Sektoru pravnih i kadrovskih poslova čak i kada odgovorna osoba za određeni projekt ili proces rada nije sigurna da li se radi o sukobu interesa.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo vodi računa i poklanja dužnu pažnju primanju obradi i čuvanju informacija (financijskih podataka, tehničkih podataka, informacija o zaposlenicima, informacija o klijentima, službenim zabilješkama i sl. ). Pri tome strogo se primjenjuje zakonski okvir kao i ovaj Kodeks i ostali akti Društva.

Društvo ne dozvoljava neovlaštenim osobama da imaju uvid u gore navedene podatke i o tome vodi strogo brigu.

POLITIKA DRUŠTVA PROTIV MITA I KORUPCIJE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb zdravom radnom atmosferom, radom u skladu sa zakonskim propisima i aktima Društva smanjuje mogućnost pojavljivanja mita i korupcije u svim sektorima Društva te pozitivnim aktivnostima smanjuje mogućnost stvaranja povoljne klime za takve pojave.

MITO I KORUPCIJA

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb ne tolerira nikakav oblik mita i korupcije. Ne dozvoljava primanje niti davanje darova te druge oblike koristi.

Veliki značaj Društvo pridaje odabiru poslovnih partnera i svih ostalih trećih lica koja posluju sa Društvom ili u ime Društva. Pri tome se vodi računa da te osobe također ne daju niti primaju novčane darove u okviru poslovnih odnosa sa Društvom. Također se to odnosi kod izbora i zapošljavanja novih zaposlenika Društva koji su prilikom sklapanja radnog odnosa sa Društvom upoznati sa ovom Politikom.

NOVČANI DAR

Zaposlenicima Društva kao ni ostalim osobama koje poslovno surađuju sa Društvom nije dozvoljeno primanje i davanje novčanih darova.

POKLONI

Razmjena skromnih prigodnih poslovnih poklona dozvoljena po uobičajenim poslovnim normama i pravilima koje su sukladne zakonskim propisima, aktima i ovoj politici Društva.

DONACIJE

Društvo dozvoljava uplatu donacija različitim Udrugama i Društvima na području RH pa i izvan nje ukoliko:

 • one nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima,
 • ukoliko se radi o društveno prihvatljivim aktivnostima tih Udruga vezanim za humanitarne,kulturne,obrazovne i sportske aktivnosti,
 • Ukoliko davanje takvih donacija nema nedozvoljene posljedice niti su u koliziji sa ovom Politikom Društva.

Postupak izbora primatelja donacija i sama uplata mora biti u potpunosti transparentna.

POLITIKA DRUŠTVA O RADU DJECE I MALODOBNIH OSOBA

U Jadran tvornici čarapa d.d. Zagreb svjesni smo globalnog problema vezano za nedopušteni rad djece i malodobnih osoba te ćemo svojim postupcima nastojati dati doprinos u sprječavanju istog pridržavajući se slijedećih načela:

 1. Društvo zabranjuje zapošljavanje djece.
 2. Djetetom se smatra prema ovoj politici, a sukladno zakonskim propisima RH svaka osoba koja nije navršila 15 godina
 3. Društvo dozvoljava i zapošljava malodobne osobe, dakle starije od 15 godina ali samo one koje su završile obvezno školovanje.
 4. Ukoliko Društvo iznimno zaposli osobu stariju od 15 a mlađu od 18 godina koja nije završila obvezno školovanje, njen se rad organizira na način i rasporedom kojim ista osoba može paralelno nesmetano nastaviti i završiti obvezno školovanje.
 5. Društvo ne tolerira prisilni rad općenito, a posebice prisilni rad djece niti malodobnim osobama, a o tome vodi računa i kod odabira poslovnih partnera s kojim poslovno surađuje.
 6. Pri zapošljavanju malodobnih osoba Društvo primjenjuje sve odredbe zakonskih propisa vezanih za istu skupinu .
 7. Pri određivanju radnog mjesta za malodobnu osobu Društvo posebno pazi da radno mjesto bude sukladno kvalifikaciji istog, da ne narušava njegovo zdravlje, sigurnost i moralni integritet.
 8. Malodobne osobe imaju posebne uvjete koji određuju visinu godišnjeg odmora a oni su sukladni sa zakonskim propisima RH.
 9. Malodobne osobe zabranjeno je uključivati u prekovremeni rad i rad u raspodijeljenom radnom vremenu.
 10. Društvo afirmativno i poticajno utječe na malodobnika na završetak daljnjeg školovanja, omogućujući mu radno vrijeme koje ne isključuje nastavak školovanja.
 11. Malodobnim osobama zaposlenim u Društvu određuje se rad strogo nadziran od odgovornih osoba određenih kao mentori i to cijelo vrijeme dok je osoba malodobna.

POLITIKA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

Svjesni smo naše društvene, ekonomske i ekološke odgovornosti prema svim zainteresiranim stranama. Provođenjem naših poslovnih aktivnosti dokazujemo da djelujemo kao društveno odgovorna tvrtka preuzimajući sljedeće obveze:

 • ne toleriranje dječjeg rada i omogućavanje zapošljavanja malodobnih osoba u okviru zakonskih odredbi,
 • jednaka mogućnost zapošljavanja i unaprjeđenja svih bez obzira na rasu, boju kože, spol, nacionalno podrijetlo, dob, religiju, seksualnu orijentaciji ili invalidnost, ne odobravanje bilo kakvog oblika prisilnog rada,
 • osiguranje zdrave radne okoline i sigurnosti na radnom mjestu te vođenje brige o okolišu,
 • poštivanje prava zaposlenika na udruživanje i kolektivno pregovaranje,
 • zabranu bilo kakvog zlostavljanja (fizičkog, mentalnog ili seksualnog) svih zaposlenika te poduzimanje mjera u slučaju istih,
 • ispunjenje postavljenih zahtjeva priznatih društvenih standarda,
 • praćenje i poštivanje zakonske regulative, propisa te međunarodno priznatih dogovora vezano za prava radnika i društveno odgovorno poslovanje,
 • praćenje i poštovanje zakonske regulative, propisa te međunarodno priznatih dogovora vezanih uz zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu,
 • poštivanje svih zahtjeva koje je tvrtka preuzela kao obvezu kroz kolektivni ugovor
 • kontinuirano praćenje i unaprjeđenje postojećih rezultata i procesa,
 • kontinuirano praćenje utjecaja na okoliš te djelovanje u cilju smanjenja negativnih emisija u tlo, zrak i vodu,
 • osiguranje interne i vanjske komunikacije sa svim zainteresiranim stranama vezano za društveno odgovorno poslovanje.